Ustavni sud ne smije onemogućiti održavanje izbora


Građanski savez (GS) osuđuje nastojanja da se političkim pritiscima obezbijedi izmjena Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, na štetu osnovnih ljudskih prava građana Bosne i Hercegovine. Nastojanja zvaničnika HDZ BiH i tzv. HNS idu u pravcu da se pritiskom na Ustavni sud isposluje stavljanje van snage uredbi zakona koje su proglašene neustavnim. Cilj takvih nastojanja je spriječavanje održavanja izbora 2018. ili u najmanju ruku spriječavanje odabira delegata u Dom naroda FBiH i BiH.

Važno je da javnost ima u vidu da je Ustavni sud BiH donio djelomičnu odluku po apelaciji Bože Ljubića, a ne odluku u njegovu korist, kako to ovih dana neprekidno čujemo iz redova HDZ-a. Ova djelomična odluka je u kontradiktornosti sama sa sobom i to u više elemenata. Također, ona se kosi i sa standardima zaštite ljudskih prava utvrđenih Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda koja je sastavnim dijelom člana II/2 Ustava BiH i ima prednost u odnosu na cjelokupno domaće zakonodavstvo.

Proglašavanjem ustavnim članova 10.15 i 10.16 Izbornog zakona BiH, Ustavni sud BiH je nedvojbeno potvrdio da je implementacija izbornih rezultata moguća, odnosno potvrdio je da je to odgovornost i obaveza Centralne izborne komisije koja je jedina odgovorna da izvrši popunjavanje Doma naroda FBiH iz deset kantona, a nikako Božo Ljubić ili Dragan Čović. Dakle, Općih izbora 2018. godine će biti, bez obzira na neusvajanje HDZ-ovog prijedloga izmjena Izbornog zakona BiH, biće popunjen Dom naroda FBiH, jer se o tome mora da se stara Centralna izborna komisija. Ustavni sud ne može na sebe preuzimati ulogu parlamenta i mijenjati suštinu Dejtonskog mirovnog sporazuma čiji je Ustav BiH integralni dio. U tom smislu, dosadašnja jurisprudencija jasno ukazuje na to da Ustavni sud BiH nije, osim u slučaju privremenih imena gradova u RS, preuzimao odgovornost koja mu ne pripada. CIK ima sve instrumente da osigura da se Dom naroda popuni, a ukoliko oni odbiju da to urade, što je bio slučaj 2011., onda postoji odluka OHR koja može poslužiti kao osnov za spriječavanje rušilačkog plana HDZ-a i njegovih satelita. Nadalje, ukoliko bi se desilo da Ustavni sud odluči ispunjavati želje zvaničnika HDZ-a onda javnosti mora objasniti zašto selektivno djeluje. Naime, Sud je već odlučio da ne želi da se miješa u provođenje sopstvene odluke o neustavnosti izbora predsjednika i dva potpredsjednika FBiH pravdajući to važnošću i obimom ovog pitanja. Očekujemo da se isti standardi primjene i na ovom slučaju koji je neuporedivo važniji i ima veće implikacije.

Logično rješenje bi bilo da u slučaju da u pojedinim kantonima nema građana iz tražene nacionalnosti popunjavanje vrši istovjetno kao za Gradsko vijeće Sarajevo, odnosno da u Dom naroda FBiH bude imenovana osoba tražene nacionalnosti, koja nije ušla u određenu skupštinu kantona, ali ima najveći broj glasova od svih kandidata tražene nacionalnosti. Podsjećamo Ustavni sud da Izborni zakon jasno predviđa slijedeće:
Član 10.16 (1) Kada se ne izabere potreban broj delegata koji se biraju u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH iz reda svakog konstitutivnog naroda ili iz reda «ostalih» u datom zakonodavnom tijelu kantona, preostali broj delegata iz reda bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda ili ostalih bira se iz drugog kantona, dok se ne izabere potreban broj delegata iz reda svakog konstitutivnog naroda. (2) Centralna izborna komisija BiH vrši ponovnu raspodjelu mjesta koja se ne mogu popuniti iz jednog kantona odmah po završetku prvog kruga izbora delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH u svim kantonima. Centralna izborna komisija vrši preraspodjelu tog mjesta neizabranom kandidatu koji ima najviši količnik na svim listama koje se kandidiraju za odgovarajući konstitutivni narod ili za grupu ostalih u svim kantonima.

Mi iz GS-a pozivamo sve političke faktore u zemlji, pogotovo one koji se zalažu za antifašističku i/ili građansku državu, da na izbornim listama za kantone ponude izrazito multietnički sastav kandidata, čime ćemo zapravo nasuprot težnji nacionalnih stranaka da izbore blokiraju, omogućiti implementaciju izbora i popunjavanje Doma naroda FBiH, a time i formiranje vlasti nakon Općih izbora 2018. godine. Time ćemo i spriječiti težnje Dragana Čovića da promovira i podmetne izborni sistem koji omogućava 100-godišnju vladavinu HDZ-a i njihovih satelitskih stranaka.

Komentari

komentara