Građanski savez, opredjeljen za poštivanje etičkih i moralnih načela, pri svom djelovanju, usvojio je Etički kodeks kojim se uređuju nadležnost Suda časti Građanskog saveza (u daljem tekstu Sud časti), ovlasti Predsjednika Građanskog saveza u skadu sa odredbama ovog Kodeksa, materijalne odredbe koje se tiču odgovornosti, obaveza i pravila ponašanja članova Građanskog saveza (u daljem tekstu stranka), pravila postupka na osnovu kojeg Sud časti raspravlja i odlučuje o odgovornosti i obavezama članova stranke, disciplinske mjere, te izricanje disciplinskih mjera.

Etički kodeks sadrži pravila dobrog onošanja članova stranke prema građanima, ali i članovima unutar stranke.

Preuzmi: Etički kodeks Građanskog saveza