Zašto?

Država se do sada pokazala kao izuzetno loš vlasnik kapitala. Vrijednost preduzeća u državnom vlasništvu rapidno opada i pokušaji da se nezaposlenost u BiH smanji putem državne intervencije u ekonomiji su propali. S druge strane, razvoj privatnog sektora je stavljan u drugi plan i sve vlade su do sada na njega gledale isključivo kao na izvor prihoda za budžet umjesto motor za pokretanje BiH privrede. Bespotrebno visoki fiskalni nameti ostavljaju veći prostor za neformalni sektor, motivišu korupciju i smanjuju konkurentnost privrede.

Kako?

Smanjenjem stope doprinosa u oba entiteta smanjiće se trošak zapošljavanja radnika, i omogućiti poslodavcima da veća sredstva ulože u investicije, a potencijalnim stranim i domaćim investitorima da započnu biznis u BiH.

Šta radimo?

Radićemo na smanjenju troškova zapošljavanja putem reforme poreza na rad i doprinos. Predložićemo ukidanje parafiskalnih nameta i smanjenje stope doprinosa.