Zašto?

Javna preduzeća su rak rana naše ekonomije. Političke stranke ih koriste kao biroe za zapošljavanje svojih članova, pa je broj zaposlenih uglavnom veći od potrebnog. Štaviše, preduzećima u državnom vlasništvu upravljaju nekompetentni menadžeri koje takođe postavljaju političke stranke. Kao posljedica, profit javnih preduzeća služi samo za sopstvenu i partijsku korist, a dugovi po osnovu neuplaćenih poreza i doprinosa su neodrživi.

Kako?

Tražimo da se uprave i nadzorni odbori javnih preduzeća postavljaju putem javnih konkursa koje sprovode nezavisna tijela, uz pomoć međunarodnih institucija. Predlažemo da se u javna preduzeća, pogotovo ona koja su u monopolskom položaju, uvedu strani partneri putem prodaje manjinskog udjela u istima. Također, insistiramo da se omogući uvid javnosti u nalaze finansijske policije i tužilaštava u načina poslovanja javnih preduzeća u zadnjih 20 godina.

Šta radimo?

Predlažemo zakonska rješenja za poboljšanje upravljanja javnim preduzećima i provodimo javnu kampanju za informisanje javnosti o nalazima finansijske policije o radu javnih preduzeća.