Građanska država

Zašto?

Ne postoji demokratski princip jednake vrijednosti glasa svakog građanina BiH na njenom cijelom teritoriju. Konstitutivnost naroda, definirana Ustavom BiH, nekompatibilan je koncept sa demokratskim principom jednakosti glasa.

Trenutni izborni sistem sadrži elemente aparthejda i diskriminacije, što omogućava privilegovanost konstitutivnih naroda u definiranju strukture izvršne i zakonodavne vlasti na državnom i entitetskom nivou.

Kako?

Predlažemo ustavne i zakonske reforme sistema vladavine, reformiranje institucije Doma naroda na državnom i entitetskom nivou, reformu sistema glasanja unutar Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, uz poštivanje presude Evropskog suda za ljudska prava Sejdić – Finci, te reformu Predsjedništva BiH.

Šta radimo?

Pripremamo ustavna i zakonska rješenja, koja bi nas dovela do ustroja BiH kao građanske države i to sa njenim najjačim partnerom, njenim građanima.


Skidanje stranaka sa budžeta

Zašto?

Podaci CIK-a pokazuju da je u proteklih deset godina iz budžeta svih nivoa vlasti političkim subjektima isplaćeno skoro 300 miliona KM.

Izdvajanja za političke stranke zagarantovana su zakonima i budžetima za razliku od, primjera radi, finansiranja javnih kuhinja za socijalno ugrožene građane.

Ovaj novac možemo iskoristiti na puno pametniji način, za puno važnije stvari koje su od egzistencijalnog značaja za građane Bosne i Hercegovine

Kako?

Tražimo izmjene Zakona o finansiranju političkih stranaka u BiH.

Šta radimo?

Pokrenuli smo kampanju #NeIzMogDzepa kojom pozivamo građane i građanke da nam se pridruže u zahtjevu za izmjenu Zakona o finansiranju jer želimo da sa građanima i građankama Bosne i Hercegovine zajedno odlučimo na koji način ćemo ta sredstva uložiti.


Transparentno zapošljavanje

Zašto? 

Zapošljavanje u svim javnim intitucijama u BiH – od opštinskog do državnog nivoa – provodi se prema diktatu političkih stranaka. Uprkos stalnim obećanjima o smanjenju broja zaposlenih u javnoj administraciji, svaka poslijeratna vlast u BiH je problem opšte nezaposlenosti pokušala riješiti povećanjem broja svojih stranačkih pristalica u javnom sektoru, što opterećuje javni budžet i povećava inostrana zaduživanja. Kamen temeljac tog sistema je odsustvo transparentnosti prilikom zapošljavanja.

Kako?

Smanjiti broj zaposlenih i ukupnu potrošnju u javnoj administraciji, pogotovo u državnim preduzećima i ustanovama.

Šta radimo?

Pokrećemo kampanju zagovaranja da se u potpunosti primjeni postojeći moratorij na povećanje broja radnih mjesta u javnoj administraciji, te da se plate u javnom sektoru smanje za 30% u prosjeku. Također, predlažemo promjenu načina upošljavanja u javnom sektoru kojom će se smanjiti mogućnosti za uticaj političkih stranaka.


Depolitizacija javnih preduzeća

Zašto?

Javna preduzeća su rak rana naše ekonomije. Političke stranke ih koriste kao biroe za zapošljavanje svojih članova, pa je broj zaposlenih uglavnom veći od potrebnog. Štaviše, preduzećima u državnom vlasništvu upravljaju nekompetentni menadžeri koje takođe postavljaju političke stranke. Kao posljedica, profit javnih preduzeća služi samo za sopstvenu i partijsku korist, a dugovi po osnovu neuplaćenih poreza i doprinosa su neodrživi.

Kako?

Tražimo da se uprave i nadzorni odbori javnih preduzeća postavljaju putem javnih konkursa koje sprovode nezavisna tijela, uz pomoć međunarodnih institucija. Predlažemo da se u javna preduzeća, pogotovo ona koja su u monopolskom položaju, uvedu strani partneri putem prodaje manjinskog udjela u istima. Također, insistiramo da se omogući uvid javnosti u nalaze finansijske policije i tužilaštava u načina poslovanja javnih preduzeća u zadnjih 20 godina.

Šta radimo?

Predlažemo zakonska rješenja za poboljšanje upravljanja javnim preduzećima i provodimo javnu kampanju za informisanje javnosti o nalazima finansijske policije o radu javnih preduzeća.


Podsticaj privatne inicijative

Zašto?

Država se do sada pokazala kao izuzetno loš vlasnik kapitala. Vrijednost preduzeća u državnom vlasništvu rapidno opada i pokušaji da se nezaposlenost u BiH smanji putem državne intervencije u ekonomiji su propali. S druge strane, razvoj privatnog sektora je stavljan u drugi plan i sve vlade su do sada na njega gledale isključivo kao na izvor prihoda za budžet umjesto motor za pokretanje BiH privrede. Bespotrebno visoki fiskalni nameti ostavljaju veći prostor za neformalni sektor, motivišu korupciju i smanjuju konkurentnost privrede.

Kako?

Smanjenjem stope doprinosa u oba entiteta smanjiće se trošak zapošljavanja radnika, i omogućiti poslodavcima da veća sredstva ulože u investicije, a potencijalnim stranim i domaćim investitorima da započnu biznis u BiH.

Šta radimo?

Radićemo na smanjenju troškova zapošljavanja putem reforme poreza na rad i doprinos. Predložićemo ukidanje parafiskalnih nameta i smanjenje stope doprinosa.


Osnaživanje općina

Zašto?

Općine su najniži nivo vlasti i imaju najčešću interakciju sa građanima. Problemi s kojima građani dolaze u općine često puta prevazilaze nadležnosti istih.

Kako?

Potrebno je dio prihoda koji sada idu višim nivoima vlasti, entitetima i kantonima, prepustiti općinama. Posebno u sferi obrazovanja i socijalne zaštite.

Šta radimo?

Pripremamo ustavna i zakonska rješenja, koja bi nas dovela do ustroja BiH kao građanske države sa jakim državnim i općinskim nivoom.