GS, SDP, A-SDA i DF: SDA štiti rasipničko ponašanje bivšeg gradonačelnika


Dana 20.03.2017. godine održana je 7. sjednica Gradskog vijeća Bihać. Prva tačka Dnevnog reda bio je Nacrt Budžeta Grada Bihaća za 2017. godinu. Nakon višesatne rasprave, sa 17 glasova ZA i 11 suzdržanih Nacrt Budžeta je usvojen u visini od 30.248.733,00 KM i proslijeđen na javnu raspravu.

Obrazlažući visinu Nacrta Budžeta dominirale su činjenice koje je iznio gradonačelnik Šuhret Fazlić i vijećnici stranaka GS, SDP, A-SDA i DF ističući da bi realan Budžet Grada Bihaća na osnovu prošlogodišnje realizacije iznosio oko 22 miliona KM što je iznos neophodan za osnovno funkcionisanje Grada, ali je pored toga zakonski nužno planirati 4 od ukupno 6 miliona KM za povrat sredstava koja je prethodna vlast nenamjenski utrošila, a koja moraju bit raspoloživa, između ostalog, za slučaj elementarnih nepogoda poput poplava i požara, kao i sredstva od donacija Kantonalnoj bolnici za sanaciju šteta od požara. Zatim 2 miliona od preko 18 miliona KM sredstava za izmirenje manjeg dijela obaveza iz ranijeg perioda prema povjeriocima, 2 miliona za izmirenje rata dugoročnog kredita koje će dospjeti u ovoj godini, te sredstva za realizaciju tzv. KFW projekta odnosno sanaciju raskopanih ulica, što je manji dio od oko 45 miliona KM zatečenih obaveza iz prethodnog perioda koje se trebaju sanirati u narednim godinama.

Nakon više primjedbi i insistiranja na utvrđivanju postojanja krivične odgovornosti u vezi nenamjenskog trošenja namjenskih sredstava, vijećnici stranaka koji čine parlamentarnu većinu u Gradskom vijeću Bihaća donijeli su Zaključak i dali ga na glasanje:

“Zadužuje se gradonačelnik Grada Bihaća Šuhret Fazlić da u roku od 15 dana, sva saznanja u vezi nenamjenskog trošenja 6.017.498,26 KM namjenskih sredstava iz Budžeta Grada Bihaća, među kojima su sredstva od donacija Kantonalnoj bolnici, KFW projekta, Civilne zaštite, Agencije za slivno područje rijeke Save itd., dostavi nadležnom tužilaštvu radi utvrđivanja eventualne krivične odgovornosti odgovornih lica, a zbog postojanja sumnje u vezi iste”.

Pri pojedinačnom izjašnjavanju, zaključak je podržalo 17 vijećnika parlamentarne većine iz stranaka GS, SDP, A-SDA i DF, 10 prisutnih vijećnika SDA glasali su protiv zaključka, dok je vijećnik SBB Dinko Bećirspahić napustio vijećnicu neposredno prije glasanja.

Ovakav razultat izjašnjavanja govori koliko je SDA, kao politička stranka koja značajno participira u radu Gradskog vijeća, uistinu spremna da se suoči sa istinom i distancira od neodgovorne politike koju su vodili pojedinci iz njihovih redova, a koja je Budžet Grada Bihaća dovela u potpunu dubiozu.

Kao što smo i obećali građanima, parlamentarna većina sastavljena od stranaka GS, SDP, A-SDA i DF i dalje će se zalagati za stabilizaciju Budžeta, pri čemu ćemo istrajati na traženju odgovornost i nećemo dozvoliti daljna zaduživanja Grada radi kupljenja jefitinih političkih poena. Isključivo ćemo podržavati samo realne projekte i finansiranje onih troškova koji se mogu i moraju realno finansirati, kako bi svoj grad spasili od dalje dubioze i bankrota.

Komentari

komentara