Građanski savez daje punu podršku Inicijativi CCI-a “Sposobnim, a ne podobnim”


Građanski savez u potpunosti podržava Kampanju Centra civilnih inicijativa „Sposobnim, a ne podobnim“ kojom se želi doprinijeti depolitizaciji i departizaciji javne uprave, te jasno odvojiti političke funkcije od profesionalnh pozicija unutar javne uprave i javnog sektora generalno. Lične sposobnosti, znanje, iskustvo i integirtet kandidata moraju biti presudni faktor prilikom imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru. Ne stranačka ili porodična veza.

Depolitizacija javnih preduzeća i transparentno zapošljavanje su među najvažnijim programskim ciljevima Građanskog saveza. Javna preduzeća su rak rana naše ekonomije. Političke stranke ih koriste kao biroe za zapošljavanje svojih članova, pa je broj zaposlenih uglavnom veći od potrebnog. Štaviše, preduzećima u državnom vlasništvu upravljaju nekompetentni menadžeri koje takođe postavljaju političke stranke. Kao posljedica, profit javnih preduzeća služi samo za sopstvenu i partijsku korist, a dugovi po osnovu neuplaćenih poreza i doprinosa su neodrživi.

Tražimo da se uprave i nadzorni odbori javnih preduzeća postavljaju putem javnih konkursa koje sprovode nezavisna tijela, uz pomoć međunarodnih institucija. Predlažemo da se u javna preduzeća, pogotovo ona koja su u monopolskom položaju, uvedu strani partneri putem prodaje manjinskog udjela u istima. Također, insistiramo da se omogući uvid javnosti u nalaze finansijske policije i tužilaštava u načina poslovanja javnih preduzeća u zadnjih 20 godina.

Zapošljavanje u svim javnim intitucijama u BiH – od općinskog do državnog nivoa – provodi se prema diktatu političkih stranaka. Uprkos stalnim obećanjima o smanjenju broja zaposlenih u javnoj administraciji, svaka poslijeratna vlast u BiH je problem opće nezaposlenosti pokušala riješiti povećanjem broja svojih stranačkih pristalica u javnom sektoru, što opterećuje javni budžet i povećava inostrana zaduživanja. Kamen temeljac tog sistema je odsustvo transparentnosti prilikom zapošljavanja.

Podjsećamo da je Reuf Bajrović, kao ministar energije, rudarstva i industrije FBiH, poslao finansijsku policiju u 26 javnih preduzeća.

Kandidati Građanskog saveza za Općinska vijeća na predstojećim lokalnim izborima su među prvim potpisnicima koji su dali javno obećanje i svojim potpisom se obavezali prema građanima da će djelovati u cilju transparentnog zapošljavanja i depolitizacije javnih preduzeća, ukoliko budu izabrani.

Komentari

komentara